top of page

técnicas - Material para estudo

Federação Paranaense de Judô
Departamento de Nage-Waza e Katame-Waza
Coordenador: Sensei Liogi Suzuki - 9°Dan
Vice Coordenador: Sensei José Luis Lemanczuk Jr. - 5°Dan

Clique no nome e veja o vídeo da Técnica

手 技(Te-waza)

1- 背負投 - Seoi-nage

2- 一本背負投 - Ippon-seoi-nage

3- 背負落 - Seoi-otoshi

4- 体 落 - Tai-otoshi

5- 肩車 - Kata-guruma

6- 掬投 - Sukui-nage

7- 帯落 - Obi-otoshi

8- 浮落 - Uki-otoshi

9- 隅落 - Sumi-otoshi

10- 山嵐 - Yama-arashi

11- 帯取返 - Obi-tori-gaeshi

12- 双手刈 - Morote-gari

13- 朽木倒 - Kuchiki-taoshi

14- 踵返 - Kibisu-gaeshi

15- 内股すかし - Uchi-mata-sukashi

16- 小内返 - Ko-uchi-gaeshi

腰 技(Koshi-waza)

1- 浮腰 - Uki-goshi

2- 大腰 - O-goshi

3- 腰車 - Koshi-guruma

4- 釣込腰 - Tsurikomi-goshi

5- 袖釣込腰 - Sode-tsurikomi-goshi

6- 払腰 - Harai-goshi

7- 釣腰 - Tsuri-goshi

8- 跳腰 - Hane-goshi

9- 移腰 - Utsuri-goshi

10- 後腰 - Ushiro-goshi

足 技(Ashi-waza)

1- 出足払 - De-ashi-harai

2- 膝車 - Hiza-guruma

3- 支釣込足 - Sasae-tsurikomi-ashi

4- 大外刈 - O-soto-gari

5- 大内刈 - O-uchi-gari

6- 小外刈 - Ko-soto-gari

7- 小内刈 - Ko-uchi-gari

8- 送足払 - Okuri-ashi-harai

9- 内股 - Uchi-mata

10- 小外掛 - Ko-soto-gake

11- 足車 - Ashi-guruma

12- 払釣込足 - Harai-tsurikomi-ashi

13- 大車 - O-guruma

14- 大外車 - O-soto-guruma

15- 大外落 - O-soto-otoshi

16- 燕返 - Tsubame-gaeshi

17- 大外返 - O-soto-gaeshi

18- 大内返 - O-uchi-gaeshi

19- 跳腰返 - Hane-goshi-gaeshi

20- 払腰返 - Harai-goshi-gaeshi

21- 内股返 - Uchi-mata-gaeshi

真捨身技(Ma-sutemi-waza)

1- 巴投 - Tomoe-nage

2- 隅返 - Sumi-gaeshi

3- 引込返 - Hikikomi-gaeshi

4- 俵返 - Tawara-gaeshi

5- 裏投 - Ura-nage

横捨身技(Yoko-sutemi-waza)

1- 横落 - Yoko-otoshi

2- 谷落 - Tani-otoshi

3- 跳巻込 - Hane-makikomi

4- 外巻込 - Soto-makikomi

5- 内巻込 - Uchi-makikomi

6- 浮技 - Uki-waza

7- 横分 - Yoko-wakare

8- 横車 - Yoko-guruma

9- 横掛 - Yoko-gake

10- 抱分 - Daki-wakare

11- 大外巻込 - O-soto-makikomi

12- 内股巻込 - Uchi-mata-makikomi

13- 払巻込 - Harai-makikomi

14- 小内巻込 - Ko-uchi-makikomi

15- 蟹挟 - Kani-basami

16- 河津掛 - Kawazu-gake

Técnicas nage Waza - clicavel com video
bottom of page